Geheimhoudingsplicht

Geheimhoudingsplicht

Op Bibob-informatie (zoals het advies en de gegevens die via de Bibob-vragenlijst zijn verkregen) rust een strenge geheimhoudingsplicht (artikel 28 Wet Bibob). Het uitgangspunt is dat niemand deze informatie mag delen, tenzij het uitdrukkelijk wordt toegestaan door de Wet Bibob. Schending van de geheimhoudingsverplichting is strafbaar (artikel 272 Wetboek van Strafrecht). De Wet Bibob staat het doorgeven van informatie uit het advies onder meer toe aan:

  • De betrokkene, in de beschikking, ter motivering daarvan;
  • De derde die voorkomt in de motivering van het advies, maar uitsluitend voor zover de gegevens hem betreffen;
  • De leden van het driehoeksoverleg, uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het ondersteunen van het bestuursorgaan bij de motivering van het besluit;
  • Het RIEC, uitsluitend voor zover noodzakelijk bij de ondersteuning van het bestuursorgaan bij toepassing van de Wet Bibob;
  • De bezwaarschriftencommissie;
  • De rechter.