Overtredingen en sancties

Overtredingen en sancties

De korpschef en de Koninklijke Marechaussee houden toezicht op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Als een beveiligsorganisaties of recherchebureau een overtreding begaat in de zin van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, maakt de korpschef daarvan een proces-verbaal op en kan Justis een bestuurlijke sanctie opleggen.

Drie overtredings- en sanctiecategorieën

Er zijn 3 overtredings- en sanctiecategorieën:

  • Categorie 1: kwaliteit en betrouwbaarheid van personeel, organisatie en materieel. Hierbij gaat het om overtreding van regels die fundamenteel zijn voor het bestaan van de organisatie of het bureau. Een voorbeeld van een overtreding in deze categorie is: een leidinggevende die zonder toestemming van de minister een organisatie runt. Voor dit soort zware overtredingen kan Justis een maximale boete van € 11.250,- opleggen.

  • Categorie 2: afstemming met Justis (vergunningverlener) en de politie (toezichthouder). Om toezicht te kunnen houden op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus is een goede afstemming tussen de verschillende partijen nodig. Voor overtredingen in categorie 2 kan Justis een boete van maximaal € 7.000 opleggen. Voorbeelden van overtredingen in deze categorie zijn het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, de politie onvoldoende informeren over de werkzaamheden of beveiligers die werkzaamheden uitvoeren zonder dat zij hun legitimatiebewijs bij zich hebben.

  • Categorie 3: administratieve nalatigheid. In deze categorie vallen administratieve overtredingen die niet onder de andere 2 categorieën vallen. Hiervoor kan een boete van maximaal € 1.000 worden opgelegd.

Procedure voor opleggen boetes

Als de politie een overtreding constateert, maakt deze een proces-verbaal op en stuurt dit naar Justis. Justis beoordeelt of een boete een gepaste maatregel is. Als dat zo is, stuurt Justis de betreffende organisatie een bericht over het voornemen om een boete op te legen. Deze mag hierop reageren.

Uiteindelijk neemt Justis op basis van alle informatie, namens de minister van Veiligheid en Justitie, een besluit en stuurt een kopie van dit besluit naar de politie. Het Centraal Justitieel Incassobureau int de boete.

Op de procedure voor het opleggen van boetes is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Intrekken van vergunning

Soms is een boete niet voldoende en dient de vergunning te worden ingetrokken. Bijvoorbeeld als de organisatie of het bureau vaker in overtreding is geweest en al eerder boetes opgelegd heeft gekregen, of als de boete niet in verhouding staat tot de ernst van de overtreding.

Een overzicht van alle overtredingen en sancties staat in onderdeel 13 van de Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.