Gratieverzoek indienen

Gratieverzoek indienen

Zowel veroordeelden, als hun advocaat, reclasseringsambtenaar of familieleden kunnen een gratieverzoek indienen. Een gratieverzoek indienen heeft alleen zin als de omstandigheden van de veroordeelde zijn gewijzigd ten opzichte van het moment waarop het vonnis is uitgesproken.

De veroordeelden moeten altijd zelf instemmen met het gratieverzoek en het gratieformulier (mede) ondertekenen.

Bewijsstukken meesturen

Op het gratieformulier staat dat bewijsstukken van bijzondere omstandigheden moeten worden meegestuurd, zodat duidelijk wordt of en welke omstandigheden zijn gewijzigd. Omstandigheden kunnen wijzigen door bijvoorbeeld ziekte of werk. Als er geen bewijsstuken worden meegestuurd, wordt het gratieverzoek niet in behandeling genomen. Als het gratieformulier helemaal is ingevuld en alle bewijsstukken zijn verzameld, moet alles worden gestuurd naar:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Gratie
Postbus 20300
2500 EH  Den Haag

Procedure van een gratieverzoek

Wanneer Justis een gratieverzoek heeft ontvangen, wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. Als het formulier niet goed of niet volledig is ingevuld, wordt het teruggestuurd met het verzoek het formulier aan te vullen of te corrigeren. Het volledig ingevulde formulier en de bijlagen (bewijsstukken) moeten dan binnen 6 weken worden teruggestuurd.

Wanneer het formulier volledig en correct is ingevuld, wordt het gratieverzoek in behandeling genomen. De minister van Veiligheid en Justitie bepaalt of het gratieverzoek de strafuitvoering tijdelijk kan opschorten, gevraagd of van rechtswege. Als de straf tijdelijk wordt opgeschort, wordt met de uitvoering van de straf gewacht, totdat een beslissing is gevallen over het gratieverzoek. De gemiddelde behandelduur van een gratieverzoek is 6 maanden.

Advies rechter

Als het gratieverzoek voldoet aan de gestelde eisen, wordt het voor advies in voorkomend geval naar het Openbaar Ministerie en in ieder geval naar de rechter gestuurd. Daartoe worden alle gegevens verzameld en opgestuurd naar de rechtbank die de strafmaat heeft bepaald en uitgesproken. De rechter bekijkt de omstandigheden waarin de veroordeelde verkeert en vergelijkt deze met de omstandigheden die bekend waren tijdens de veroordeling. Aan de hand van de gegevens brengt de rechter een advies over het gratieverzoek uit aan de minister van Justitie en Veiligheid. Als het OM dan wel de rechter een negatief advies afgeeft, wijst de minister van Justitie en Veiligheid het gratieverzoek meestal af.

Besluit

Als er een definitief besluit is genomen, wordt de veroordeelde daarvan op de hoogte gebracht. Als het gratieverzoek is afgewezen, krijgt de veroordeelde van de afdeling Individuele Zaken gevangeniswezen van de Dienst Justitiële Inrichtingen bericht waar en wanneer deze zich moet melden voor de strafuitvoering.

Verzoek afgewezen

Als een gratieverzoek is afgewezen kan alleen een nieuw gratieverzoek worden ingediend als de omstandigheden waarin de veroordeelde verkeert zijn gewijzigd sinds het laatste gratieverzoek. Bij nieuwe omstandigheden wordt een herhaald gratieverzoek met een verzoek tot advies in voorkomend geval aan het Openbaar Ministerie en in ieder geval aan het gerecht voorgelegd. Bij een nieuw gratieverzoek wordt de strafuitvoering nooit tijdelijk uitgesteld, omdat het om een herhaald verzoek gaat.