Huwelijksdispensatie

Huwelijksdispensatie

Van huwelijksdispensatie is sprake wanneer de minister van Justitie en Veiligheid toestemming geeft om te trouwen aan personen die broer en zus zijn geworden door adoptie of erkenning. Huwelijksdispensatie wordt alleen verleend als daar gewichtige redenen voor zijn.

Situaties huwelijksdispensatie

Huwelijksdispensatie kan, als daar gewichtige redenen voor zijn, worden verleend in de volgende situatie:

  • De partners die willen trouwen zijn broers, zussen of broer en zus door adoptie of erkenning. Voorwaarde is dat zij geen bloedverwanten zijn. Bij twijfel moet een DNA-rapport worden overgelegd.

Procedure huwelijksdispensatie

Een verzoek tot huwelijksdispensatie moet schriftelijk worden ingediend bij Justis.

De volgende stukken moeten worden meegestuurd:

  • Een afschrift van de geboorteakte of een kopie van het paspoort van beide partners.
  • Stukken waaruit blijkt dat sprake is van de omstandigheden op grond waarvan dispensatie kan worden verleend.

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Huwelijk
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Verzoek afgewezen?

Als een verzoek om huwelijksdispensatie wordt afgewezen, kunt u en (een) andere belanghebbende(n) op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij Justis. Na bezwaar is het mogelijk om in beroep (bij de rechtbank) en hoger beroep (bij de Raad van State) te gaan. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar het volgende adres:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Huwelijk
Postbus 20300
2500 EH Den Haag