Wat betekent een signaal uit continue screening?

Wat betekent een signaal uit continue screening?

Als u wegens een verdenking van een overtreding of een misdrijf met de politie in aanraking bent gekomen en de officier van justitie neemt de beslissing om u te vervolgen, een schikkingsvoorstel te doen (transactie) of juist daarvan af te zien (sepot), dan wordt dat doorgegeven aan de Justitiële informatiedienst (Justid). Justid noteert deze beslissing in uw justitiële documentatie. Ook andere wijzigingen in uw justitiële situatie, zoals bijvoorbeeld de afloop van een strafzaak, worden in uw justitiële documentatie verwerkt.

Als u werkzaam bent in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, gastouderopvang of inwoont bij een gastouder, dan valt u onder de continue screening die 1 maart 2013 is gestart. Dit betekent dat elke wijziging in uw justitiële documentatie wordt doorgegeven aan Justis. Justis beoordeelt vervolgens of het nodig is om u opnieuw te screenen.

Als dat het geval is, geeft Justis een signaal aan de toezichthouder voor de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang (de GGD). Hierbij wordt geen mededeling gedaan over het strafbare feit. Via uw werkgever wordt u verzocht opnieuw een VOG aan te vragen.

Bij de beoordeling van die aanvraag wordt uw gehele justitiële documentatie betrokken en niet alleen de laatste wijziging. Bij de continue screening van personen die werkzaam zijn in de kinderopvang wordt vooral gelet op zeden- en geweldsmisdrijven, maar ook op diefstallen als in het aantal of de ernst ervan een belemmering wordt gezien voor een verantwoorde uitoefening van uw werk met kinderen. Het is niet vereist dat u bent veroordeeld door de rechter. Ook als u alleen maar wordt verdacht van een strafbaar feit, kan dit de afgifte van een nieuwe VOG in de weg staan.

Het signaal in de continue screening is dus niets anders dan de mededeling aan de GGD, dat het nodig wordt gevonden dat u een nieuwe VOG aanvraagt. De echte screening vindt pas plaats nadat u zelf een aanvraag voor een VOG heeft ingediend. U bepaalt dus zelf of u opnieuw wordt gescreend of niet.