Privacy en rechten (rechts)personen

Privacy en rechten (rechts)personen

Personen worden niet geïnformeerd over de automatische screening. Dat is niet mogelijk, aangezien Justis de gegevens van de ondernemer niet kent als de automatische screening niet tot een onderzoek leidt. Ook worden betrokkenen niet standaard geïnformeerd als uit de automatische screening een onderzoek volgt omdat er sprake is van een verhoogd risico.

Wel worden alle betrokkenen (naast de gebruikelijke publicatie van wetgeving) door de notaris of via de website van de Kamer van Koophandel op de hoogte gesteld van het bestaan van de Wet controle op rechtspersonen (Wet Cor) en de implicaties daarvan voor de ondernemer en zijn naaste omgeving.

Een eventuele risicomelding aan een opsporende of toezichthoudende instantie wordt onder strikte vertrouwelijkheid verstrekt. De afnemer maakt een individuele afweging of de betrokken persoon over de risicomelding wordt geïnformeerd. Dit gebeurt op grond van de wettelijke bepalingen die voor de afnemer van toepassing zijn bij de uitvoering van zijn taken.

Inzien screeningsgegevens

Een ondernemer kan op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een verzoek indienen om inzage te krijgen in de gegevens die Justis ten aanzien van hem verwerkt. De kans bestaat dat Justis geen gegevens kan verstrekken, omdat deze niet zijn bewaard. Als een ondernemer op grond van de AVG wel inzicht krijgt in de persoonsgegevens die Justis heeft verwerkt in verband met de controle op zijn bedrijf en er sprake is van onjuistheden in die gegevens, kan de ondernemer de organisatie die deze informatie heeft verstrekt verzoeken deze te wijzigen.