Meer over vergunningen aanvragen

Vergunningen aanvragen

Beoordeling

Zodra Justis de complete aanvraag heeft ontvangen, vraagt Justis advies aan de korpschef van de regionale eenheid waarin de aanvragende organisatie is gevestigd. De korpschef beoordeelt of de opzet en inrichting van de organisatie goed in elkaar zit. De politie maakt met u een afspraak voor een bezoek zodat zij dit goed kunnen beoordelen. Nadat Justis de informatie over de opzet en inrichting en advies over de politiële informatie die beschikbaar is ten aanzien van de beleidsbepalers (zoals directeuren, vennoten, bestuurders en leidinggevenden) van de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau heeft ontvangen, vraagt Justis een Uittreksel Justitiële Documentatie op van de beleidsbepalers. Op basis van al deze informatie (aangeleverde documenten, advies politie en Justitiële Documentatie) komt Justis tot een (eind)oordeel. Justis verleent alleen een vergunning als alle beleidsbepalers voldoende betrouwbaar en bekwaam zijn bevonden.

Kosten

Als het oordeel positief is, verstrekt Justis de vergunning voor maximaal 5 jaar. Hieraan zijn kosten (tarieven) verbonden. Het tarief bedraagt €600,-. Naast een vergunning is er toestemming nodig om leiding te mogen geven. Dit kost €92,- per leidinggevende. Zodra de tarieven door Justis zijn ontvangen, wordt de vergunning en de toestemming toegestuurd.

Verlenging aanvragen

De vergunning is maximaal 5 jaar geldig, maar kan ook voor een kortere periode worden afgegeven als daar aanleiding toe is. Drie maanden voordat de vergunning verloopt, moet een aanvraag tot verlenging worden ingediend.

Bedrijfsovername?

Als er sprake is van een bedrijfsovername moet u dat melden bij Justis, zodat de vergunning van het bedrijf wat ophoudt te bestaan kan worden ingetrokken. Er is immers geen basis meer voor deze vergunning. Als het nieuwe (overnemende) bedrijf nog niet over een vergunning beschikt, moet deze worden aangevraagd.

Bijzondere eisen geld- en waardetransportbedrijven

Geld- en waardetransportbedrijven moeten voldoen aan bijzondere eisen. Deze eisen staan in bijlage 5 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties. Bijlage 5 wordt echter niet gepubliceerd.

Bijzondere eisen particuliere alarmcentrales en alarmapparatuur

Particuliere alarmcentrales krijgen alleen een vergunning als zij zijn gecertificeerd door een geaccrediteerde certificeringinstelling. Zo’n instelling is door de Raad voor Accreditatie erkend en heeft toestemming van de minister van Veiligheid en Justitie. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft de regelingen hiervoor in beheer.

Recherchebureaus zijn verplicht om zich tijdens het onderzoek te houden aan de regels uit de

Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus.

Deze is opgesteld door het VPB. Hierin is onder meer vastgelegd wat wel en niet mag, wat de rechten zijn van personen die onderzocht worden en hoe recherchebureaus dienen om te gaan met persoonsgegevens.