Welke bronnen kan het Landelijk Bureau Bibob raadplegen?

Welke bronnen kan het Landelijk Bureau Bibob raadplegen?

Hier vindt u een lijst met alle bronnen die het Bureau kan raadplegen.

 • Aangeleverde informatie
  Informatie die door de betrokkene en het bestuursorgaan is aangeleverd

 • Belastingdienst
  Algemene belastinggegevens van (rechts)personen en ondernemingen
  onderdeel van het ministerie van Financiën

 • Buitenlandse politiële en justitiële autoriteiten
  Informatie over strafrechtelijke gegevens van (rechts)personen in het buitenland

 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
  Informatie omtrent de administratieve afhandeling van boetes en/of maatregelen
  agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL)
  Informatie omtrent verdachte transacties, die verzameld worden ter bestrijding van het witwassen van gelden die door misdrijf zijn verkregen
  (Onderdeel van de Landelijke Eenheid (voorheen het KLPD), dat valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie)

 • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
  Inlichtingen omtrent opsporingsonderzoeken aangaande de belastingwetgeving
  (Onderdeel van het ministerie van Financiën)

 • Basisregistratie personen (BRP)
  Informatie uit de basisregistratie persoonsgegevens
  (Onderdeel van het agentschap BPR van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  Informatie omtrent onder andere de verblijfsstatus van vreemdelingen
  agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Inspectie Leefomgeving en Transport – Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT IOD)
  Informatie omtrent overtredingen aangaande ruimte, wonen, milieu, rijksgebouwen en aangaande transport over de weg, in de scheepvaart, in de lucht en op het spoor
  (Onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu)

 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
  Informatie over de naleving van de wet- en regelgeving, onder andere op het terrein van arbeidsomstandigheden, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon
  (Onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

 • Internet
  Wereldwijd openbaar netwerk dat toegang geeft tot open informatiebronnen

 • Justitieel Documentatie Systeem (JDS)
  Informatie over strafrechtelijke gegevens van (rechts)personen
  (Onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie)

 • Kadaster
  Informatie over de zakelijke rechtstoestand van onroerende goederen in Nederland
  (Onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu)

 • Kamer van Koophandel
  Informatie uit het handelsregister waarin de gegevens zijn opgenomen van alle bedrijven, stichtingen en verenigingen in Nederland
  (Zelfstandig bestuursorgaan, relatie met het ministerie van Economische Zaken)

 • Koninklijke Marechaussee
  Informatie uit de verschillende politie- en militaire registers
  (Onderdeel van het ministerie van Defensie)

 • Lexis Nexis
  Database van wereldwijde mediabronnen, waaronder Nederlandse dagbladen, persbureaus en opinie- en vakbladen

 • Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
  Informatie aangaande handhaving van het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en toetsing van fusies en overnames.
  (Zelfstandig bestuursorgaan, relatie met het ministerie van Economische Zaken)

 • Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit – Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA IOD)
  Inlichtingen omtrent opsporingsonderzoeken naar overtredingen aangaande landbouw, natuur en voedselkwaliteit.
  (Onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.)

 • Openbaar Ministerie (OM) en Rechtbank
  Informatie aangaande lopende onderzoeken, veroordelingen, transacties en sepots
  rechterlijke macht

 • Politiële gegevens
  Informatie uit de verschillende registers van de politie
  (Onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie)

 • RDW (Dienst Wegverkeer)
  Informatie omtrent voertuigregistratie
  (Zelfstandig bestuursorgaan, relatie met het ministerie van Infrastructuur en Milieu)

 • Sociale Diensten
  Informatie inzake de uitvoering van de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten
  (Onderdeel van de gemeentelijke afdeling die belast is met sociale zaken)

 • Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)
  Informatie over het door vergunninghouders verrichte beroepsgoederenvervoer
  (Zelfstandig bestuursorgaan, relatie met het ministerie van Infrastructuur en Milieu)

 • Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving (Track)
  Netwerkanalyses
  (Onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justie, Dienst Justis)

 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  Informatie over onder andere het loon, werk en inkomen van werknemers en uitkeringsgerechtigden.
  (Zelfstandig bestuursorgaan, relatie met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)