Wat houdt het 'toepassen van de Wet Bibob' in?

Wat houdt het 'toepassen van de Wet Bibob' in?

Met het toepassen van de Wet Bibob kunnen bestuursorganen (of rechtspersonen met een overheidstaak) een vergunning weigeren of intrekken, of afzien van het aangaan van een privaatrechtelijke overeenkomst, als er een ernstige mate van gevaar is dat de vergunning of overeenkomst mede gebruikt wordt om strafbare feiten te plegen, of om uit strafbare feiten verkregen op geld waardeerbare voordelen te benutten (art. 3 Wet Bibob).

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van ernstig gevaar, kunnen bestuursorganen extra vragen stellen (‘Bibob-vragen’) aan de betrokkene. Deze hebben met name betrekking op de financiering en zeggenschapsstructuur van de onderneming.

Met behulp van deze gegevens zijn bestuursorganen beter in staat om de aanvraag te beoordelen. Wanneer de betrokkene weigert deze Bibob-vragen te beantwoorden, kan dit gevolgen hebben voor de aanvraag.

Een bestuursorgaan bekijkt de informatie die door de aanvrager is aangeleverd en controleert dit met behulp van informatie uit openbare bronnen. Als het bestuursorgaan vervolgens van mening is dat er sprake is van mogelijk misbruik van de vergunning, subsidie, of privaatrechtelijke overeenkomst dan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning of subsidie niet te verlenen dan wel de overeenkomst niet aan te gaan of te ontbinden op grond van de Wet Bibob. Als het bestuursorgaan niet helemaal zeker is van zijn zaak, bijvoorbeeld omdat er informatie uit gesloten bronnen (zoals politie en openbaar ministerie) ontbreekt, dan kan het bestuursorgaan een beroep doen op het Landelijk Bureau Bibob en een Bibob-advies aanvragen. De betrokkene krijgt bericht daarover.