Na het advies

Na het advies

Het Bureau adviseert over de mate van gevaar van misbruik van de vergunning, niet over het te nemen besluit. Het bestuursorgaan moet zelf beoordelen of afwijzing van de aanvraag of intrekking van een vergunning in verhouding staat tot de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten.

Mogelijke conclusies Wet Bibob

De Wet Bibob biedt de volgende (hoofd)conclusies over de mate van gevaar van misbruik van de vergunning (op de a-grond en/of op de b-grond):

  • Er is een ernstig gevaar. De aanvraag kan worden geweigerd of de beschikking kan worden ingetrokken (artikel 3, eerste lid Wet Bibob).
  • Er is een mindere mate van gevaar. Er kunnen voorschriften aan de vergunning worden verbonden (artikel 3, zevende lid Wet Bibob). Deze voorschriften moeten gericht zijn op het wegnemen of beperken van dit gevaar. Zo kan een betrokkene bijvoorbeeld verplicht worden om zijn periodiek ter controle beschikbaar te stellen.
  • Er is geen (gebleken) gevaar dat de vergunning wordt misbruikt.

Lees meer

Status van het advies

Het Bureau adviseert niet over het te nemen besluit, maar uitsluitend over de mate van gevaar van misbruik van de vergunning. Het bestuursorgaan moet zelf beoordelen of afwijzing van de aanvraag of intrekking van een vergunning evenredig is met de mate van gevaar en de ernst van de strafbare feiten (artikel 3, vijfde lid Wet Bibob). Het advies is niet bindend.

Lees meer

Vergewisplicht

Het bestuursorgaan dient zich op grond van artikel 3:9 van de Algemene wet bestuursrecht ervan te vergewissen dat het onderzoek van het Bureau op zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.

Lees meer

Aanvullend advies

Na de verstrekking van het reguliere advies kan er in het kader van de vergewisplicht een aanvullend advies worden aangevraagd. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de betrokkene (dan wel relevante derden) tijdens de zienswijzeprocedure of bezwaarfase nieuwe informatie overlegt die de conclusie over de mate van gevaar kan doen veranderen.

Lees meer

Verwijzen naar het advies in het besluit

Als het bestuursorgaan de inhoud en de conclusie van het advies onderschrijft, kan op grond van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht worden volstaan met een verwijzing naar het Bibob-advies.

Lees meer

Geheimhoudingsplicht

Op Bibob-informatie (zoals het advies en de gegevens die via de Bibob-vragenlijst zijn verkregen) rust een strenge geheimhoudingsplicht (artikel 28 Wet Bibob). Het uitgangspunt is dat niemand deze informatie mag delen, tenzij het uitdrukkelijk wordt toegestaan door de Wet Bibob. Schending van de geheimhoudingsverplichting is strafbaar (artikel 272 Wetboek van Strafrecht).

Lees meer

Advies verstrekken aan de betrokkene

Op grond van artikel 28, derde lid Wet Bibob heeft de betrokkene in het kader van de zienswijzeprocedure recht op een afschrift van het Bibob-advies. Het recht op zienswijze is geregeld in artikel 33 en bestaat indien het bestuursorgaan een negatief besluit neemt of voorschriften aan de vergunning verbindt.

Advies verstrekken aan derden

Verstrekking van het advies aan derden die in een Bibob-relatie tot de aanvrager staan is niet geregeld in de wet. In antwoord op Kamervragen heeft de minister geantwoord dat een redelijke wetsuitleg met zich meebrengt dat ook aan de derde die in de motivering van het (voorgenomen) besluit voorkomt, een afschrift kan worden verstrekt van de delen van het advies waarin hij voorkomt (zie Kamerstukken II 2010-2011, 32 676, nr. 6, p. 42).

Lees meer