Advies verstrekken aan derden

Advies verstrekken aan derden

Verstrekking van het advies aan derden die in een Bibob-relatie tot de aanvrager staan is niet geregeld in de wet. In antwoord op Kamervragen heeft de minister geantwoord dat een redelijke wetsuitleg met zich meebrengt dat ook aan de derde die in de motivering van het (voorgenomen) besluit voorkomt, een afschrift kan worden verstrekt van de delen van het advies waarin hij voorkomt (zie Kamerstukken II 2010-2011, 32 676, nr. 6, p. 42). Het is niet zeker hoe de rechter uiteindelijk zal oordelen over de verstrekking aan derden. Tot op heden blijkt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State strikt de hand te houden aan de geheimhoudingsplicht (zie bijvoorbeeld ABRvS 19 september 2007, LJN BB 3818). Het verdient in ieder geval aanbeveling om de personen aan wie een advies wordt verstrekt te wijzen op de geheimhoudingsplicht.