Bibob-beleid

Bibob-beleid

Bestuursorganen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede toepassing van de Wet Bibob. Vandaar dat het verstandig is om een Bibob-beleidslijn vast te stellen. Hierin staat aangegeven binnen welke branches de wet wordt toegepast en in welke gevallen het bestuursorgaan daadwerkelijk een Bibob-advies aanvraagt bij het Bureau Bibob.

Een helder Bibob-beleid voorkomt willekeur, biedt duidelijkheid voor de burger en is inzichtelijk voor de betrokkenen. Bovendien kan een Bibob-beleidslijn preventief werken. Bij het opstellen van Bibob-beleid is het van belang te onderzoeken hoe de Wet Bibob zo selectief en risicogericht mogelijk kan worden ingezet. Het bestuursorgaan kan zich voor de invulling van dit element wenden tot het Riec. Het Riec kan door het opstellen van een criminaliteitsbeeldanalyse aangeven in welke branche, of gebied, de meeste risico’s liggen.

Overigens is het van belang draagvlak te creëren voor het Bibob-beleid. Dit is mogelijk door de betreffende brancheverenigingen (bij horeca is dat bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland) te betrekken bij het opstellen van het beleid. Na het vaststellen van het beleid is het noodzakelijk dit op grote schaal bekend te maken, door publicatie in plaatselijke kranten, plaatsing op de website, en eventueel het maken van een folder voor burgers en ondernemers. Bij het Bureau Bibob kunt u voorbeelden van folders opvragen.

Voorbeeld Bibob-beleidslijn

In het Handboek Bibob is een voorbeeld beleidslijn opgenomen die in overeenstemming is met de wijziging van de Wet Bibob per 1 juli 2013. Het bestuursorgaan moet nog wel de beleidslijn invullen aan de hand van de lokale wensen en regelgeving.

Implementatie Wet Bibob

Behalve het opstellen van een Bibob-beleidslijn is het voor het bestuursorgaan van belang de werkprocessen aan te passen aan de uitvoering van de Wet Bibob. Zo verdient het de voorkeur een Bibob-coördinator (Bibob-coördinatiepunt) in te stellen. Enerzijds om te controleren of het eigen instrumentarium (de reguliere wetgeving) optimaal is toegepast en of de gevonden indicatoren voldoende zijn om een Bibob-advies aan te vragen. Anderzijds om de Wet Bibob organisatiebreed op dezelfde manier te interpreteren en toe te passen. Bovendien kan de Bibob-coördinator ervoor zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met de privacygevoelige informatie. De Bibob-coördinator verzendt alle benodigde documenten naar Bureau Bibob en fungeert als aanspreekpunt.