Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2015

Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2015

Per abuis is in onderstaand bericht en in het jaarverslag van het Landelijk Bureau Bibob 2015 het volgende vermeld: In 2015 werd 56% van de adviezen uitgebracht binnen de wettelijke termijn van 12 weken. Dit moet zijn: In 2015 werd 81% van de adviezen uitgebracht binnen de wettelijke termijn van 12 weken.

Het aantal adviesaanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob is nog niet eerder zo hoog geweest. In 2015 werden 338 adviezen aangevraagd, waarvan 49 aanvullende adviesaanvragen. De stijging is deels te verklaren door de uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob in 2013 met onder meer vastgoedtransacties en de verbetering van de informatiepositie van bestuursorganen.

In het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en met ondersteuning van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) weten bestuursorganen goed gebruik te maken van de expertise van het Bureau op het gebied van de Wet Bibob.

De screeningsautoriteit Justis werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het screenen van personen en organisaties. Op grond van de Wet Bibob kunnen bestuursorganen het Landelijk Bureau Bibob verzoeken om integriteitsscreeningen uit te voeren. Het Bureau adviseert bestuursorganen over de mate van gevaar dat een subsidie, vergunning, aanbesteding of vastgoedtransactie wordt gebruikt om crimineel verkregen vermogen te investeren of om strafbare feiten te plegen. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt de bonafide ondernemer beschermd tegen oneerlijke concurrentie.

Zoals ook in voorgaande jaren hadden de meeste adviezen in 2015 betrekking op de horecasector. Het aantal vastgoedadviezen is ten opzichte van 2014 verder gestegen. Veruit de meeste adviezen werden verstrekt aan gemeenten. Het aantal adviezen dat werd uitgebracht aan provincies en de Rijksoverheid is toegenomen.

In 2015 werd 56% van de adviezen uitgebracht binnen de wettelijke termijn van 12 weken. Het hoge aantal adviesaanvragen in combinatie met een toenemende complexiteit van onderzoeken op bijvoorbeeld de toepassingsgebieden vastgoed en milieu heeft het afgelopen jaar tijdelijk geleid tot een langere doorlooptijd van de uitgebrachte adviezen.

Justis hecht waarde aan de mening van bestuursorganen over de verstrekte adviezen en voert continu evaluaties uit. Hieruit blijkt dat de bestuursorganen in 2015 tevreden waren over de adviezen en de ondersteuning van het Landelijk Bureau Bibob.

Om de kwaliteit van de adviezen te beoordelen en de zorgvuldigheid van de onderzoeken te bevorderen, is de onafhankelijke kwaliteitscommissie Bibob ingesteld. Zij oordeelt in haar jaarverslag 2015 dat in de meeste (van de door haar beoordeelde) adviezen deskundig en uitvoerig onderzoek is gedaan en dat de conclusies goed zijn onderbouwd. De aanbevelingen van de kwaliteitscommissie worden door Justis gebruikt om de Bibob-adviezen verder te verbeteren.