U bent hier:Home Producten Verklaring Omtrent het Gedrag Veelgestelde vragen  Veelgestelde vragen screening kinderopvang

Verklaring Omtrent het Gedrag

Veelgestelde vragen over screening kinderopvang

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de invoering van de continue screening in de kinderopvang.

Wat betekent een signaal uit continue screening?

Als u wegens een verdenking van een overtreding of een misdrijf met de politie in aanraking bent gekomen en de officier van justitie neemt de beslissing om u te vervolgen, een schikkingsvoorstel te doen (transactie) of juist daarvan af te zien (sepot), dan wordt dat doorgegeven aan de Justitiële informatiedienst (Justid). Justid noteert deze beslissing in uw justitiële documentatie. Ook andere wijzigingen in uw justitiële situatie, zoals bijvoorbeeld de afloop van een strafzaak, worden in uw justitiële documentatie verwerkt.

Als u werkzaam bent in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, gastouderopvang of inwoont bij een gastouder, dan valt u onder de continue screening die 1 maart 2013 is gestart. Dit betekent dat elke wijziging in uw justitiële documentatie wordt doorgegeven aan Justis. Justis beoordeelt vervolgens of het nodig is om u opnieuw te screenen.

Als dat het geval is, geeft Justis een signaal aan de toezichthouder voor de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang (de GGD). Hierbij wordt geen mededeling gedaan over het strafbare feit. Via uw werkgever wordt u verzocht opnieuw een VOG aan te vragen.

Bij de beoordeling van die aanvraag wordt uw gehele justitiële documentatie betrokken en niet alleen de laatste wijziging. Bij de continue screening van personen die werkzaam zijn in de kinderopvang wordt vooral gelet op zeden- en geweldsmisdrijven, maar ook op diefstallen als in het aantal of de ernst ervan een belemmering wordt gezien voor een verantwoorde uitoefening van uw werk met kinderen. Het is niet vereist dat u bent veroordeeld door de rechter. Ook als u alleen maar wordt verdacht van een strafbaar feit, kan dit de afgifte van een nieuwe VOG in de weg staan.

Het signaal in de continue screening is dus niets anders dan de mededeling aan de GGD, dat het nodig wordt gevonden dat u een nieuwe VOG aanvraagt. De echte screening vindt pas plaats nadat u zelf een aanvraag voor een VOG heeft ingediend. U bepaalt dus zelf of u opnieuw wordt gescreend of niet.

Naar boven

Is een signaal voldoende om iemand te ontslaan?

Alleen het signaal dat het nodig is dat u opnieuw een VOG aanvraagt is op zichzelf onvoldoende om u te ontslaan. Pas als aan u niet opnieuw een VOG wordt verstrekt, is sprake van een grond om u te ontslaan en daarvoor een procedure te starten. Het bezit van een VOG is voor werken in de kinderopvang namelijk wettelijk verplicht. De ontslagprocedure kent eigen regels die de werknemer beschermen. Die procedure staat los van de VOG-procedure.

Naar boven

Wat betekent het voor mij dat er over mij een signaal is afgegeven?

Als er over u een signaal is afgegeven, dan vraagt uw werkgever u een nieuwe VOG te overleggen. Uw werkgever is daartoe verplicht. U besluit zelf of u een nieuwe VOG aanvraagt of niet. Indien u besluit dat niet te doen, dan heeft dat gevolgen voor het behoud van uw baan. Gedurende de VOG-procedure wordt u op non-actief gezet.

Naar boven

Is het mogelijk dat wanneer er een signaal is gegeven er uiteindelijk toch een VOG wordt verstrekt?

Ja. De definitieve screening vindt plaats nadat er een nieuwe VOG-aanvraag is ingediend. Bij de beoordeling van die aanvraag wordt niet alleen gekeken naar de strafbare feiten in de justitiële documentatie, maar ook naar de omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld uw persoonlijke situatie. Op die wijze wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds de belangen die samenhangen met de veiligheid in de kinderopvang en anderzijds uw belang om in uw functie aan het werk te blijven. Hierbij zijn ook de aard, de ernst en het aantal aangetroffen strafbare feiten van betekenis. Die afweging kan ertoe leiden dat, ondanks een strafbaar feit in uw justitiële documentatie, toch wordt overgegaan tot verstrekking van de VOG.

Naar boven

Word ik continu gescreend?

Ja, indien u behoort tot een van de volgende categorieën:

  • De houder van een kindercentrum en personen werkzaam bij een kindercentrum;
  • De houder van een gastouderbureau;
  • De gastouder en andere personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde woonadres als de houder van de voorziening voor gastouderopvang hun hoofdverblijf hebben;
  • De houder van een peuterspeelzaal en de personen die daar werkzaam zijn.

Naar boven

Kan ik mijn strafblad inzien?

Ja. Meer informatie over inzage van uw strafblad vindt u op de website van de Justitiele Informatiedienst.

Naar boven

Ik heb geen nieuwe VOG gekregen. Wat gebeurt er nu?

Het hebben van een VOG is een eis om in de kinderopvang te mogen werken. Als u geen nieuwe VOG kunt overleggen start uw werkgever een ontslagprocedure of zegt het gastouderbureau de bemiddelingsrelatie op.

Naar boven

Peuterleidster speelt met kinderen

Voordelen digitaal aanvragen:
- Waar en wanneer u wilt
- De snelste manier
- De goedkoopste manier
- Veilig en betrouwbaar

Ervaringen van onze gebruikers:
“De aanvraag gaat snel en praktisch, ik ben tevreden."

"De digitale route van de vog aanvraag is overzichtelijk, makkelijk, snel in huis.
Ik hoef niet naar het gemeentehuis.”

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie
Justis De screeningsautoriteit